Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanych ?RODO? Kancelaria informuje, że:

§ 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Sabrina Maszkowska, NIP 2530293620, z siedzibą przy ul. 5 Marca 2 c, 78-520 Złocieniec.

§ 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, jak również żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 3. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kontakt@kancelariamaszkowska.pl oraz telefonicznie pod numerem 601 834 465.

§ 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, a także w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

§ 5. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

§ 6. Kancelaria nie będzie przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich.

§ 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia umowy, a w przypadku przetwarzania danych do wewnętrznych celów administracyjnych i do celów archiwalnych ? do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.